บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่น่าลงทุน


"การทำมาหากินให้มีรายได้อย่างน้อย 20,000-30,000 บาทต่อเดือนก็คงต้องทำธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ SME ที่ใช้เงินลงทุนหลักแสนหรือหลายแสนบาทเพื่อให้มีรายได้ตามที่ต้องการ คำว่า “ธุรกิจ SME” เป็นประโยคที่หลายคนคุ้นเคยกันดีแต่อาจไม่ทราบความหมายที่ถูกต้อง โดยเฉพาะคนที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจควรเข้าใจความหมายของคำว่า SME ให้ถูกต้องชัดเจนเสียก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการมองหาธุรกิจขนาดเล็กที่น่าลงทุน"

คำว่า SME หมายถึงธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมหากเป็นทางการนิยมใช้คำว่า “วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม” ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มได้แก่ การผลิต การค้า และการบริการ เกณฑ์ในการวัดหรือจำแนกขนาดของธุรกิจSME ได้แก่มูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สินถาวรและจำนวนการจ้างงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


  • ด้านการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 200 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 200 คน 
  • วิสาหกิจขนาดเล็กมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 50 คน 
  • ด้านการบริการ วิสาหกิจขนาดกลางมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 200 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน  200 คน 
  • วิสาหกิจขนาดเล็กมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 50 คน 

ด้านการค้า แยกเป็น การค้าส่งและการค้าปลีก มีรายละเอียดดังนี้ค้าส่ง 

  • วิสาหกิจขนาดกลางมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 100 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 50 คน  
  • วิสาหกิจขนาดเล็กมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 25 คน 
  • ค้าปลีก วิสาหกิจขนาดกลางมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 60 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 30 คน 
  •  วิสาหกิจขนาดเล็กมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 30 ล้านบาท เกณฑ์การจ้างงานไม่เกิน 15 คน

เมื่อทราบความหมายและเกณฑ์การจำแนกขนาดของธุรกิจพร้อมรายละเอียดต่างๆแล้ว ก็จะช่วยทำให้คนที่สนใจลงทุนในธุรกิจSMEได้พิจารณาประเภทของธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองรวมถึงเข้าใจหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องซึ่งจะมีผลต่อการลงทุนในอนาคตเพราะวิสาหกิจชุมชนเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเนื่องจากมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมีระบบจากทุกๆหน่วยงาน

บทความที่ได้รับความนิยม